Prezes Cluster World Angelika Jarosławska o projekcie POLSKA 3.0

CWC

22 marca 2016

Angelika Jarosławska, wiceprezes Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, prezes Cluster World o klastrowym programie Polska 3.0, zainicjowanym przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, w najnowszym numerze międzynarodowego pisma Polish Market.

„Globalne przemiany społeczno-gospodarcze, determinują przeobrażanie się rynków pracy. Globalizacja, będąca konsekwencją postępu przynosi nowe wyzwania. W warunkach otwartej gospodarki, nasilają się wezwaniado odejścia od konkurowania kosztami na rzecz rywalizowania produktywnością i innowacyjnością. Stwarza to potrzebę poszukiwania i uaktywnienia nowych źródeł konkurencyjności polskiej gospodarki. Idea zrównoważonego rozwoju musi być stale reorganizowana i implementowana na każdym szczeblu zarządzania. W obecnej polityce gospodarczej, oprócz działań doraźnie sprzyjających koniunkturze, najważniejsze jest przygotowanie się na nadejście nowej fali innowacji i ożywienia przemysłu na świecie. Konieczne jest wykorzystanie nowych trendów.
Kluczowe jest wykorzystywanie działań innowacyjnych, których wdrożenie zapewni wzrost konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Należy więc wykorzystywać w jak najwyższym stopniu zasoby ludzkie oraz możliwości krajowe, w korelacji z warunkami geograficznymi.
W obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych państwa. Spójny, jasny i realny projekt Polska 3.0 ma szansę stać się elementem polskiego ekosystemu gospodarczego i doprowadzić do dynamizacji polskiej gospodarki. Realizacja programu przewidziana jest na długą perspektywę, w trakcie których oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki, pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc nowe miejsca pracy.

„Kołem zamachowym” dla polskiej gospodarki jest realizacja czołowych inwestycji programu Polska 3.0, takich jak:
1. Droga wodna E-30 (Odra)
2. Droga wodna E-40 (Dniepr – Wisła) PL – BY- UA
3. Kanał Śląski (Oświęcim – Kużnia Raciborska) odcinek 96km
4. Jedwabny Szlak ( Szeroki Tor na trasie Sławków – Gorzyczki ) odcinek 63 km
5. Centrum Logistyczne Vernovice – Gorzyczki
Uruchomienie tych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.

Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków.

0001 0002

Zobacz również