Elżbieta Nachlik

Elżbieta Nachlik

Urodziła się we Wrocławiu. W 1968 r. ukończyła Technikum Geodezyjne w Opolu. W 1973 – studia na ówczesnym Wydziale Budownictwa Wodnego (obecnie Inżynierii Środowiska) Politechniki Krakowskiej, a bezpośrednio po nich rozpoczęła pracę w Zakładzie Hydrauliki i Hydromechaniki na PK. Do tej pory jest to jej jedyne i ciągle to samo miejsce pracy.

Do 1977 r. pracowała jako inżynier hydrotechnik, wykonując głównie prace badawcze oraz naukowo-badawcze. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1983 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Numeryczne studium propagacji fal powodziowych w systemie rzecznym”, wyróżnionej indywidualną Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1987 r. na podstawie rozprawy „Badanie pola prędkości w krzywiĽnie rzeki nizinnej w warunkach ustalonego i nieustalonego przepływu wody” (publikacja wyróżniona Nagrodą Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN – im. Juliana Lambora).

Od 1991 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego PK. Od 1987 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Hydrauliki i Hydromechaniki na PK. W latach 1991 – 1993 zajmowała stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, funkcję tę pełni ponownie od 1999 r. W latach 1993 – 1999 (dwie kolejne kadencje) była prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką.

Podstawowa działalność dydaktyczna profesor Elżbiety Nachlik jest związana z mechaniką płynów i hydrauliką, zwłaszcza z hydrauliką rzeczną. Zajęcia specjalistyczne prowadzi na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich. Pod jej kierunkiem wykonano 10 prac magisterskich, w tym dwie zagraniczne (Belgia, Austria). Jest promotorem 4 zakończonych rozpraw doktorskich, obecnie prowadzi 4 przewody doktorskie. Recenzowała 8 przewodów habilitacyjnych, 19 rozpraw doktorskich oraz około 20 prac magisterskich.

Dziedziną łączącą działalność dydaktyczną, badawczo-rozwojową oraz zawodową profesor Elżbiety Nachlik jest hydraulika rzeczna. Jednak od 15 lat sukcesywnie rozszerza ona swoje zainteresowania naukowe i zawodowe na szeroko rozumianą inżynierię i gospodarkę wodną, z uwzględnieniem ochrony przed powodzią, ekohydrauliki, równoważenia rozwoju oraz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

Efektem działalności naukowo-badawczej profesor Elżbiety Nachlik jest autorstwo lub współautorstwo ponad 80 publikacji. Są to m.in.: 4 wydawnictwa książkowe, 24 artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, 34 artykuły w wydawnictwach konferencyjnych. Do dorobku naukowo-badawczego profesor Elżbiety Nachlik należy także zaliczyć raporty z realizacji projektów naukowo-badawczych, w tym zastosowanych w praktyce (72), a zwłaszcza: 15 projektów wykonanych w ramach centralnych programów badawczych, 16 projektów sfinansowanych przez KBN, 4 projektów międzynarodowych, 15 projektów wykonanych na potrzeby samorządu lokalnego i regionalnego.

Zapoczątkowana w okresie pełnienia funkcji prorektora działalność wspierająca rozwój badań naukowych została przez profesor Elżbietę Nachlik rozwinięta i ukierunkowana na transfer technologii. Część prac obejmuje bezpośrednio transfer technologii w gospodarce wodnej. Pozostałe mieszczą się w grupie organizacji rozwoju nauki – poprzez upowszechnienie idei transferu technologii z nauki do gospodarki oraz poprzez działania organizacyjne umożliwiające realizację tej idei. Dla uczelni najważniejszym efektem tych działań jest utworzenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), obejmującej część terenu kampusu w Czyżynach oraz utworzenie Centrum Przekazu Informacji.

Profesor Elżbieta Nachlik jest członkiem organizacji zawodowych, naukowych, a także zespołów doradczych samorządu regionalnego. Jest członkiem NOT, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Krajowej Rady Gospodarki Wody, Regionalnego Komitetu Sterującego Województwa Małopolskiego oraz Komisji Planowania i Urbanistyki tegoż województwa, jest także wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Na uczelni sprawuje funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy regionalnej, jest także członkiem trzech komisji senackich, w tym przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów.

Za swą działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była wielokrotnie wyróżniana, nagradzana i odznaczana.

Zobacz również