Paweł Soroka

paweł soroka

Polski politolog, poeta i dziennikarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W 1976 ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał następnie na seminarium doktorskie u prof. Józefa Kukułki. Doktoryzował się w 1985 na macierzystej uczelni na podstawie pracy zatytułowanej Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 na UW w oparciu o rozprawę Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania.

W 1991 podjął pracę w Warszawskiej Szkole Zarządzania, przekształconej następnie w Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą. W 1993 objął stanowisko adiunkta, natomiast w latach 1999–2004 był prodziekanem Wydziału Zarządzania. Na uczelni tej objął później stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2008 do 2010 pracował w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W październiku 2010 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, przekształconym następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Związany jest z Instytutem Nauk Politycznych na Wydziale Zarządzania i Administracji, gdzie objął kierownictwo Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

W 1981 został zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Twórczość Robotników”. W latach 80. był członkiem Narodowej Rady Kultury. Po zmianach ustrojowych pełnił funkcję sekretarza Klubu Menedżerów i Pracowników na Rzecz Przekształceń Własnościowych. W 1993 został koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest współautorem opinii, stanowisk i ekspertyz dotyczących polityki przemysłowej, przekształceń własnościowych i restrukturyzacji strategicznych branż polskiejgospodarki, publikowanych w rocznikach PLP. W 2001 został wiceprzewodniczącym oddziału warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Ponadto został powołany w skład Krajowej Rady Lotnictwa (2003), natomiast w 2012 został członkiem Rady Budowy Okrętów. Jest także członkiem rady naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Społecznie pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem”.

Opublikował kilka tomików wierszy. Jego twórczość znalazła się również w kilkunastu antologiach i almanachach oraz na łamach kilkudziesięciu czasopism. W 2000 wstąpił doZwiązku Literatów Polskich. Ponadto opublikował ponad 300 artykułów i tekstów publicystycznych w gazetach i czasopismach ogólnopolskich i krajowych. W 1991 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz również