Tomasz Szelągowski

Tomasz_Szelagowski

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie zdobywał od początku lat dziewięćdziesiątych, kierując działem logistyki dla Ford Poland S.A. oraz prowadząc polski podmiot międzynarodowej, multimodalnej grupy Arcus Logistic Gmbh.

Posiada wykształcenie pedagogiczne i humanistyczne. Jest konsultantem i trenerem w zakresie rozwoju personalnego, przywództwa, budowania strategii, i tworzenia relacji międzyludzkich. Wiedzę i umiejętności trenerskie zdobył wprowadzając na rynek polski licencjonowane programy szkoleniowe Dale Carnegie Training oraz Zig Ziglar Worldwide Training.

W obszarze rynku zdrowia, jako ekspert organizacji pacjentów. prowadził obrady stolika ds. projektu ustawy o Prawach Pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta, w ramach Białego Szczytu 2008. Członek Podkomitetu ds. priorytetów Ministra Zdrowia w czasie polskiej prezydencji Rady Europy 2011. Współautor Białej Księgi Zdrowego i Aktywnego Starzenia (2013) oraz raportu grupy ekspertów Akademia Zdrowia 2030 – Diagnoza i Kierunki Reformy Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce (2014).

W Federacji Pacjentów Polskich (FPP) od 2006 – 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. Przyjął odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie strategii Federacji. Nadrzędnym celem w tej działalności było podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej i świadomości pacjentów oraz wypracowanie organizacyjnej zmiany w środowisku organizacji pacjentów poprzez opracowywanie i koordynację projektów w tym zakresie (FIO, Fundacja S. Batorego, Fundusze Europejskie – FP7, IMI, AAL i inne).

W European Patients’ Forum (EPF) 2008-2015 r. reprezentował głos polskich organizacji pacjentów. Trzykrotnie wybierany na dwuletnie kadencje członka zarządu EPF w 2010, 2012, 2014 (w latach 2011-2015 sprawował tam funkcję Skarbnika). Odpowiadał za właściwe zarządzanie finansami EPF, doradztwo strategiczne w zakresie polityki finansowej EPF i eZdrowia. Reprezentował EPF na arenie międzynarodowej, biorąc udział w opracowaniu Agendy Cyfryzacji i Opieki Koordynowanej (Digital Agenda and Integrated Care), Dyrektywy o Prawach Pacjenta w Opiece Transgranicznej, czy też tworzeniu projektów międzynarodowych m.in. „Chain of Trust” badającego perspektywy wdrożenia rozwiązań telezdrowia oraz Akademii Pacjenta nt. Badań Klinicznych (European Union Patients’ Academy for Therapeutic Innovation – EUPATI).

Członek zespołu ekspertów Patients and Consumers Working Party (PCWP) przy Europejskiej Agencji Leków, European Medicine Agency (EMA).

Członek zespołu ekspertów przy think-tanku European Platform for Patients’ Organizations, Science and Industry (EPPOSI) w Brukseli.

Współzałożyciel i pierwszy prezes zarządu Klastra Nowoczesna Medycyna, zorientowanego na rynkowe wdrożenie polskiej, medycznej myśli naukowej oraz promocję współpracy i budowanie partnerskich relacji wśród podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Zobacz również